• بررسی ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانی مطالعه موردی: سازمان آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 744
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  امروزه در بسیاری از سازمان‌ها شاهد امتناع کارکنان از ارائه عقیده‌ ها و نظرات خود در مورد مشکلات سازمانی هستیم و در سازمان‌ ها جوی به وجود آمده است که اغلب موجب می‌شود، کارکنان احساس کنند عقیده‌ی آن‌ها باارزش نبوده و باعث می‌شود که کارکنان را از صحبت کردن بازدارد. این پدیده تحت عنوان پدیده‌ی سکوت سازمانی به عنوان چالشی جدید برای مدیریت منابع انسانی موردبررسی قرار می‌گیرد. ارتباطات اثربخش جزو عوامل مؤثر در کاهش سکوت سازمانی به شمار می ‌رود. سکوت سازمانی تأثیر انکار ناپذیری بر کاهش مشارکت کارکنان می‌گذارد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ارتباط اثربخش و سکوت سازمانی پرداخته‌شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش 200 نفر از کارکنان سازمان آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی است که از این تعداد 127 نفر بر اساس جدول مورگان، نمونه‌گیری شده‌اند. داده‌های لازم از طریق پرسشنامه جمع‌آوری ‌شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای ارتباط اثربخش و سکوت سازمانی، به ترتیب برابر 822.0 و 845.0 محاسبه شد. روایی آزمون نیز به کمک روش اعتبار محتوا و با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و شاخص kmo به تأیید رسید. داده‌های جمع ‌آوری‌شده در نرم‌افزارهای lisrel و spss تجزیه‌ و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد ارتباط معناداری بین ارتباط اثربخش سازمانی و سکوت سازمانی در جامعه مورد بررسی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها