• بررسی تاثیر استرس شغلی بر ابتکار و نوآوری و عملکرد شغلی کارکنان مجتمع پتروشیمی اروند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/08
  • تعداد بازدید: 188
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تاثیر استرس شغلی بر ابتکار و نوآوری و عملکرد شغلی کارکنان مجتمع پتروشیمی اروند

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استرس شغلی با ابتکار و نوآوری شغلی و عملکرد شغلی کارکنان می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان رسمی و قراردادی مجتمع پتروشیمی اروند بودند که تعداد آن ها 700 نفر می باشد و از بین این جامعه آماری تعداد 174 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.  ابزار تحقیق سه پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکوم و عملکرد شغلی پاترسون و پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پانچ است که روایی پرسشنامه ها با توجه به نظر متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب همسانی درونی(آلفای کرونباخ) برای پرسشنامه استرس شغلی، 0.82 و برای پرسشنامه عملکرد حرفه ای پاترسون 0.86 و برای پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پانچ 0.76 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین استرس شغلی با انگیزه بکارگیری ابتکار و نوآوری در شغل و عملکرد شغلی کارکنان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، هم چنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای ابهام در نقش، تضاد شغلی و ابتکار و نوآوری شغلی توانستند 0.18 از واریانش عملکرد شغلی را تبیین کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها