• تأثیر شفافیت سلامت اداری بر میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/08
  • تعداد بازدید: 148
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  تأثیر شفافیت سلامت اداری بر میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد

  هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر شفافیت و سلامت اداری بر میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد می باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که شفافیت سلامت اداری تا چه اندازه بر میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد، تاثیر دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی کارمندان اداری شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد می باشد که در حال حاضر تعداد 137 نفر بوده که تعداد 101 کارمند اداری با استفاده از روش نمونه گیری کوکران و روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.

  در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شفافیت سلامت اداری هوی و فیلدمن در سال 1996 و پرسشنامه رضایتمندی کارمندان محقق ساخته در سال 1400 و در انجام آن از تکنیکهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی از جمله: میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم، چولگی و کشیدگی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون، ضریب تعیین، ضریب همبستگی چندگانه، ضریب همبستگی گام به گام با نرم افزار spss 26 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد، شفافیت سلامت اداری (یگانه نهادی، نفوذ مدیریت، ملاحضه، ساخت دهی، پشتیبانی، روحیه، تاکید علمی) بر میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد تاثیر مثبت و معنادار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها