• تاثیر نقش والدین در حل مشکلات روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بمپور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/13
  • تعداد بازدید: 378
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر نقش والدین در حل مشکلات روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بمپور

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیرگذاری نقش والدین در حل مشکلات روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان بمپور است که به شیوه ی توصیفی – همبستگی در اردیبهشت ماه 1399 بدین گونه که کارکردهای هر نقش را به مدت یک ماه بر روی دانش آموزان منتخب بررسی و اجرا کردیم؛ انجام شده است، جامعه ی آماری ما در این پژوهش کل دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بمپور بوده است که تعداد 380 دانش آموز دختر و پسر از دوره ی دوم ابتدایی به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردیدند.

  در این پژوهش از پرسشنامه ی محقق ساخته ی والدین و مسایل روانشناختی فرزندان که دارای ۴ سول سه گزینه ای و ضریب آلفای کرونباخ 0.82 است استفاده گردید، بعد از جمع آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل داده ها نتایج حاصله نشان داد که همه ی نقش های والدین در حل مشکلات روانشناختی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است اما میزان تاثیر گذاری یکسان نیست؛ بیشترین تاثیر گذاری مربوط به نقش انسجام والدین است، اما در کل می توان گفت سوال اصلی تحقیق دارای جواب و فرضیه ی اصلی تحقیق؛ نقش والدین در حل مشکلات روانشناختی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان بمپور تاثیرگذار است، تایید می گردد، پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی پیرامون تاثیر گذاری نقش والدین و مدرسه در حل مسایل ومشکلات روانشناختی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان بحث شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید