• اثر مدیریت سود بر پیچیدگی و طول متن گزارشگری مالی شرکت ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/16
  • تعداد بازدید: 381
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  اثر مدیریت سود بر پیچیدگی و طول متن گزارشگری مالی شرکت ها

  بحران های مالی اواخر دهه 1990 ارزش و اهمیت گزارش های مالی شفاف و استاندارد را بیش از پیش نمایان کرد. بررسی و تحلیل آنچه در بحران و رسوایی شرکت انرون و ورلد کام رخ داد نشان می دهد که ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺸﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺳﺎﯾﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺧﺒﺎر ﺑﺪ ﯾﺎ عملکرد ﺑﺪ آن ﻫﺎ در ﮔﺰارش ﻫﺎی شرکت  ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ مشخص ﻧﺸﻮد.

  این مدیران گزارش های شرکت را طوری افشا می کنند که از نظر مراجع قانونی پذیرفته شود اما در مواردی با استفاده از افشای طولانی راه را برای تحلیل سرمایه گذاران و ذینفعان دشوار می نمایند. ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮکت ﻫﺎﯾﯽ که ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد کرده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾن که اﺧﺒﺎر ﺧﻮب را اﻓﺸﺎ ﻣﯽ کنند، اﻧﮕﯿﺰه دارﻧﺪ که اﺑﺰارﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ که ﻣﺪﯾﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻣﯽ کنند، ﺗﻼش ﻣﯽ کنند ﮔﺰارش ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ کمتری اراﺋﻪ کنند ﺗﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎر آن ﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ؛ به عبارت دیگر هنگامی که عملکرد واقعی شرکت با آنچه گزارش می گردد متفاوت است، این انگیزه در مدیران وجود دارد تا با پیچیده و سخت تر کردن گزارش های مالی شناسایی رفتار مدیریت سود را بر سرمایه گذاران سخت نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها