• بررسی ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/21
  • تعداد بازدید: 301
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان

  هدف از پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان می باشد پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود و از لحاظ گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی است.

  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان می باشند از آنجایی که حجم جامعه مورد پژوهش 650 نفر می‌باشد با استفاده از جدول مورگان تعداد 100 نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در پژوهش حاضر از نوع روش نمونه‌گیری تصادفی ـ طبقه‌ای می‌باشد.

  با توجه به این که جنسیت جامعه آماری مورد بررسی یکسان نیست. یافته های پژوهش نشان می دهد، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه‌شده (0.961) در سطح خطای 0.01=α معنی دار است (0.01>sig)، لذا فرض ho رد و فرض h1 مورد تائید قرار می گیرد؛ بنابراین چنین استنباط می شود که با اطمینان بالای 95 درصد بین ویژگی های شخصیتی و انحرافات اجتماعی در مشاوره گروهی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان رابطه مثبتی وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات ویژگی های شخصیتی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه، نمرات تانحرافات اجتماعی آنان در مشاوره گروهی مدرسه کاهش می یابد. بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها