• تأثیر تمرکز در بازار محصول بر ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/17
  • تعداد بازدید: 337
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  تأثیر تمرکز در بازار محصول بر ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود

  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تمرکز در بازار محصول بر ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف، در محاسبه مدیریت سود از مدل تعدیل یافته جونز و برای محاسبه کیفیت هیأت مدیره از جمع 8 سازوکار استفاده گردید؛ همچنین برای محاسبه تمرکز در بازار محصول از شاخص های لرنر تعدیل یافته و هیرفندال - هیرشمن استفاده شد. نمونه آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1388تا 1397 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد، درحالی که تمرکز در بازار محصول، ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود را تعدیل نمی کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها