• رابطه کانال های ارتباطی با وفاداری مشتریان بانک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/21
  • تعداد بازدید: 301
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  رابطه کانال‌های ارتباطی با وفاداری مشتریان بانک (مطالعه موردی بانک ملت)

  امروزه به دلیل این که خدمات بانکداری در بانک‌های تجاری نسبتاً مشابه یکدیگر است، متمایزسازی خدمات در جهت رقابت بین بانک‌ها دشوار است؛ بنابراین بسیاری از بانک‌های جهانی گرایش به استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه ­مند و پیاده‌سازی زیرساخت‌های آن پیداکرده‌اند. در این میان ایجاد درک مثبت از کانال‌های ارتباط با مشتری، در تحکیم ارتباط و وفاداری مشتری می‌تواند مؤثر باشد.

  هدف این تحقیق، تعیین رابطه بین چهار نوع کانال ارتباطی با وفاداری مشتریان بانک ملت شهر تهران است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 354 نفر به‌عنوان نمونه تعیین شدند. نحوه انتخاب افراد نیز به روش طبقه‌بندی‌شده و تصادفی ساده می‌باشد.

  برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای تدوین و روایی و پایایی آن تأیید شد. تحلیل انجام‌شده، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی میان درک مشتریان از کانال‌های ارتباطی و وفاداری مشتریان را تأیید می‌کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها