• بررسی نقش و جایگاه مدیریت راهبردی منابع انسانی بر مدیریت عملکرد سازمان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/21
  • تعداد بازدید: 144
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی نقش و جایگاه مدیریت راهبردی منابع انسانی بر مدیریت عملکرد سازمان

  سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند. درحقیقت سلامتی سازمانی از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شـــــایسته سالاری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص و شخصیت ذی نفعان و رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد.

  سازمان سالم از ﻣﺤﯿﻂ دروﻧﯽ و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و ﺑکﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠکﺮد به اهداف خود می رسد. هدف پژوهش حاضر ارتباط مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملکرد سازمان ار جنبه ونوآوری می باشد.

  با بررسی تعاریف گوناگون شایستگی، چنین به نظر می‌رسد که شایستگی همانند چتری دربرگیرنده هر آن چیزی است به گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم بر روی عملکرد شغلی تأثیر دارد؛ به عبارت دیگر شایستگی‌ها بیانگر این مسئله است که افراد چگونه باید انجام وظیفه کنند یا در شرایط خاص چگونه واکنش نشان داده، یا چگونه رفتار کنند؟ در نتیجه به نظر می رسد مهم ترین عامل در سازمان های نوآور، توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین واحد ایجاد، ذخیره سازی و استفاده از دانش است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها