• بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی و خلاقیت کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/18
  • تعداد بازدید: 265
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی و خلاقیت کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی و خلاقیت کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه محقق ساخته مهارت های ارتباطی، خلاقیت و رضایت شغلی استفاده شد.

  جامعه پژوهش شامل تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان همدان ( 190 نفر) بودند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود که بر اساس جدول کرجسی - مورگان حجم نمونه - 123 نفر محاسبه شد . یافته ها نشان داد که بین دو مولفه از مولفه های مهارت های ارتباطی ( کلامی و شنود ) کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان همدان با رضایت شغلی آنها رابطه معناداری وجود ندارد.

  میزان ضریب همبستگی پیرسون ( 0.398 ) نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین مهارت بازخورد کتابداران با رضایت شغلی آنها بود. همچنین ارتباط معنادار قوی و مثبتی بین مهارت های کلامی، شنودی و بازخوردی کتابداران با خلاقیت آنها وجود داشت. نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت توجه بیشتر به مهارت های ارتباطی و ارتقای آن در کتابداران تأکید می کند. مهارت های ارتباطی تأثیر مستقیمی بر رضایت شغلی و خلاقیت کتابداران دارد و عملکرد ارتباطی، جمعی و برون سازمانی آن ها را برای جذب مخاطبان به کتابخانه های عمومی و ارائه خدمات بهتر تقویت می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها