• ارائه مدلی برای بازاریابی شرکت های دانش بنیان در استان البرز

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/19
  • تعداد بازدید: 322
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  ارائه مدلی برای بازاریابی شرکت های دانش بنیان در استان البرز

  هدف این تحقیق، ارائه مدلی برای بازاریابی شرکت های دانش بنیان در استان البرز هست. در شرکت های دانش بنیان، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق می یابد . بدین معنی که دستاوردهای تحقیق و توسعه بطور پیوسته از طریق سرمایه گذاری به محصول، فرآیند و یا سیستم نوین تبدیل می گردد و در نتیجه عامل مهمی در نوآوری و بهره برداری از توان فناوری در اقتصاد ملی است .از آنجا که به بازار رسانیدن یک محصول تضمین کننده موفقیت و بقای سازمان ها می باشد، تجاری سازی به عنوان یک عامل حیاتی مطرح می شود. روش تحقیق، کمی است و به لحاظ هدف، کاربردی است.

  جامعه آماری این تحقیق، افرادی هستند که در شرکت های دانش بنیان مستقر در استان البرز کار می کنند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی استفاده از نرم افزار spss و استنباطی با استفاده از نرم افزار smart pls انجام شد . در پژوهش پیشرو، مؤلفه های بازاریابی موثر در موفقیت شرکت های دانش بنیان در استان البرز مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.

  با این هدف، تأثیر چهار مؤلفه ای که دارای بیشترین تکرار در پژوهش ها بودند شامل اعتماد، تعهد، ارتباطات و مدیریت تعارض، به عنوان مولفه های بازاریابی این شرکت ها مورد شناسایی قرار گرفت و این مولفه ها روی شاخص های موفقیت این شرکت ها که مطابق با آئین نامه های شرکت ها دانش بنیان، شامل سه شاخص رشد مالی و رشد عملکردی هستند، آزمون شدند. نتایج بررسی آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار آماری pls ، نشان می دهد که اعتماد، تعهد، ارتباطات و مدیریت تعارض از طریق تأثیر بر شاخص عملکردی، بیشترین تاثیر را بر روی موفقیت این شرکت ها نسبت به شاخص مالی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها