• بررسی جریان های نقدی بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/26
  • تعداد بازدید: 147
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188977933

  بررسی جریان‌های نقدی بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  پژوهش حاضر با هدف بررسی جریان‌های نقدی بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام گرفته است . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از لحاظ طبقه‌بندی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت کﺎرﺑﺮدی است . جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1395 تا 1400 است .

  در این مطالعه برای انتخاب نمونه از روش غربالگری استفاده‌ شده است . در این پژوهش تعداد 120 شرکت از جامعه آماری گزینش گردید که تفکیک شرکت‌ها و گروه‌بندی شرکت‌ها در صنایع بر اساس نرم‌افزار ره‌آورد نوین انجام‌شده بود ، تفکیک گردید ؛ قلمرو مکانی ، تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شرایط مذکور دربند جامعه آماری را داشته باشند بوده است . به‌منظور کنترلی دیگر عوامل احتمالی موثر بر جریان‌های نقدی که به‌ وسیله متغیرهای مستقل در نظر گرفته نشده‌اند ، رشد شرکت ، اهرم مالی و اندازه شرکت مطابق با پژوهش محمودآبادی و منصوری(1390) به‌ عنوان « متغیرهای کنترلی » در نظر گرفته ‌شده است .

  تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره انجام‌شده است . به ‌این ‌ترتیب که پس از استخراج متغیرهای مورد بررسی از منابع ذکر شده ، این اطلاعات در کار برگ‌های ایجاد شده در محیط نرم‌افزارexcel   وارد و محاسبات لازم جهت دستیابی به متغیرهای موردبررسی انجام‌شده است . سپس ، از نرم‌افزارeveiws   به‌منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله ، استفاده گردیده است . تجزیه و تحلیل داده‌ها به دو دسته کلی تجزیه و تحلیل توصیفی و تجزیه و تحلیل استنباطی تقسیم می‌شوند . نتایج پژوهش نشان می‌دهد که جریان‌های نقدی بر بهره وری سرمایه تأثیر مثبت دارد و جریان‌های نقدی بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر معکوس دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها