• بررسی تاثیر مربی گری مشتری مداری بر عملکرد فردی کارکنان ( مورد مطالعه: بانک های رفاه غرب استان مازندران )

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/12
  • تعداد بازدید: 164
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تاثیر مربی گری مشتری مداری بر عملکرد فردی کارکنان ( مورد مطالعه: بانک های رفاه غرب استان مازندران )

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مربی گری مشتری مداری بر عملکرد فردی کارکنان بانک های رفاه غرب استان مازندران می باشد. پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تمامی کارکنان بانک های رفاه غرب استان مازندران در سال 1۴00 به تعداد 230 نفر می باشند. حجم نمونه طبق جدول مورگان 1۴0 نفر و نمونه گیری به روش تصادفی ساده می باشد.

  ابزار گردآوری پرسشنامه استاندارد می باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 تایید شد. برای تجزیه وتحلیل آماری یافته ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در بخش نخست، تجزیه وتحلیل توصیفی یافته ها به صورت ترسیم جداول و نمودارهای فراوانی ارائه شده است. در بخش دوم برای استنباط آماری و آزمون فرضیات از نرم افزار آماری spss نسخه 2۴ و مدل سازی معادلات ساختاری smart pls استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مربی گری مشتری مداری بر عملکرد فردی کارکنان تاثیر دارد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها