• تاثیر تفکر استراتژیک بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی اثربخشی آموزشی ( مورد مطالعاتی افراگستر گلزار )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/12
  • تعداد بازدید: 201
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر تفکر استراتژیک بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی اثربخشی آموزشی ( مورد مطالعاتی افراگستر گلزار )

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی اثربخشی آموزشی ( مورد مطالعاتی افراگستر گلزار ) است. برخورداری از بینش استراتژیک در رویارویی با مقوله مدیریت و فراگیری آن که چگونه میتوان ابزار تجزیه وتحلیل استراتژیک را در تنظیم و بر اجرای استراتژی به کار گرفت، و امروزه هیچ سازمانی بدون توجه به نیروی انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و از نظر شیوه اجرا، توصیفی و از نوع تحقیقات کمی است.

  جامعه آماری این پژوهش را جامعه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از کارکنان شرکت افراگستر گلزار در استان تهران می باشد. از میان پرسشنامه های توزیع شده 19 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردیده است. به منظور پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مقدار آلفای محاسبه شده برای کل پرسشنامه 0.952 است. ازآنجا که مقادیر به دست آمده بیشتر از 0.70 می باشد می توان گفت پایایی مورد تائید قرار می گیرد.

  برای تعیین روایی پرسشنامه ازنظر خبرگان و اساتید استفاده شده است. بر اساس نتایج رگرسیون تفکر استراتژیک تأثیر مثبتی بر کیفیت یادگیری و رضایت شغلی دارد. بر اساس نتیجه فرضیه پژوهش به مدیر شرکت مذکور توصیه می گردد بیشتر از تفکر استراتژیک در اداره شرکت بهره ببرد. تفکر استراتژیک موجب به وجود آمدن همسویی کارمندان و تعهد مشترک در سازمان می شود. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری رگرسیون خطی و آزمون کلموگروف اسمیرینف به کمک نرم افزار علوم اجتماعی آماری استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها