• هوش رقابتی و ارتقاء جایگاه برند با در نظر گرفتن نقش میانی عملکرد سازمان (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/28
  • تعداد بازدید: 149
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  هوش رقابتی و ارتقاء جایگاه برند با در نظر گرفتن نقش میانی عملکرد سازمان (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو)

  این پژوهش که توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می‌باشد با هدف «بررسی تاثیر هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه برند با توجه به نقش میانی عملکرد سازمان (شرکت ایران خودرو)» انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل مسئولین فروش مناطق کل کشور می‌باشند.

  که تعداد آنها در حدود 231 نفر بوده و از این تعداد، تعداد 143 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری تحقیق، سه پرسشنامه هوش رقابتی، جایگاه برند و عملکرد مسئولین فروش بوده است که مورد استفاده قرار گرفت. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه‌ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 0.891 برآورد گردید. برای بررسی نتایج از نرم افزار amos استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه برند با نقش میانی عملکرد سازمان به طور معنی دار تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها