• تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی جو سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/23
  • تعداد بازدید: 122
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی جو سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر)

  هدف تحقیق حاضر تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی جو سازمانی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده جامعه آماری تحقیق، کارکنان پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر به تعداد 325 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران 176 نفر به طور تصادفی از جامعه آماری انتخاب خواهد شد.

  برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده خواهد شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه عملکرد کارکنان لائو و ساردسی (2012)، پرسشنامه رهبری تحول پورصادق (1392) و پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (۱۹۶۳) استفاده شد. برای تعیین روایی از روایی صوری و سازه استفاده شد و برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت.

  داده‌های مورد نیاز تحقیق با استفاده از فنون آمار توصیفی با نرم افزار spss22 و فنون آمار استنباطی به کمک نرم افزار آماری smart pls3 از طریق روش مدل یابی معادلات ساختاری تکمیل و جمع آوری گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین رهبری تحولی و عملکرد کارکنان و جو سازمانی رابطه معناداری وجود دارد همچنین رهبری تحول گرا بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی جو سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها