• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/30
  • تعداد بازدید: 202
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  کرونا و بحران کسب‌ و کارهای کوچک

  هدف: پژوهش در مورد کرونا در جامعه به لحاظ تاثیر بر عوامل مختلف اقتصادی از جمله کسب‌وکار‌ها، عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت و ضرورت دو چندان برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کرونا بر کسب‌وکارهای کوچک در شهرستان الشتر بود است.

  روش‌ها: روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در شهر الشتر لرستان با جمعیت هفتادهزارنفری بوده است. حجم نمونه 100 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک چندمرحله‌ای انتخاب شده است. ابزار مورد استفاده این پژوهش پرسشنامه‌ی محقق ساخته به سبب جمع‌آوری و به دست آوردن داده‌های مدنظر برای ارزیابی آن‌ها استفاده شده است.

  یافته‌ها: نتایج یافته‌های داده‌ها نشان داده است که کرونا بر تعدیل نیروی کار کسب‌وکارهای کوچک شهر الشتر تاثیرگذار بوده است (p<0.05).

  نتیجه‌گیری: همچنین کرونا بر کاهش میزان درآمد کسب‌وکارهای کوچک تاثیرگذاری معنی‌داری را نشان داده است  است (p<0.05). و کرونا بر ساعات کاری کسب‌وکارهای کوچک تاثیرگذار بوده  است (p<0.05). به عبارتی تاثیر مستقیم و معنی‌داری را نشان داده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها