• بررسی رابطه ی هوش معنوی با صبر و استرس ادراک شده در دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/12
  • تعداد بازدید: 175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی رابطه‌ی هوش معنوی با صبر و استرس ادراک شده در دانشجویان

  سابقه و اهداف: پژوهش حاضر، رابطه‌ی بین هوش معنوی و صبر و همچنین استرس ادراک شده را در بین دانشجویان دوره‌ی کارشناسی دانشکده‌ی روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی بررسی می‌کند.

  مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی و همبستگی اسـت؛ و برای انجام آن، 150 نفر از دانشجویان دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه‌ی طباطبایی، بـه روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای این پژوهش از سه پرسش‌نامه‌ی هوش معنوی عبداله‌زاده؛ سنجش صبرِ حسین‌ثابت؛ و همچنین استرس ادراک شده‌ی کوهن استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها هم از تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد.

  یافته‌ها: نتیجه‌های پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و صبر، رابطه‌ی مثبت معنی‌دار (0.776) و همچنین بین هوش معنوی و استرس ادراک شـده، رابطه‌ی منفی معنی‌دار(0.448-) وجود دارد.

  نتیجه‌گیری: نتیجه‌های پژوهش حاضر نشان داد که بین هوش معنوی و صبر، رابطه‌ی مثبت معنی‌داری وجود دارد، یعنی با افزایش هوش معنوی، میزان صبر بیش‌تری پیش‌بینی می‌شود. همچنین بین هوش معنوی و استرس ادراک شده، رابطه‌ی منفی معنی‌دار وجود دارد، یعنی با افزایش هوش معنوی، استرس ادراک شده‌ی کم‌تری پیش‌بینی می‌شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها