• بررسی آثار تلاوت قرآن کریم و شنیدن آوای آن بر ابعاد سلامت معنوی در دانشجویان دانشگاه پیام نور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/14
  • تعداد بازدید: 212
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی آثار تلاوت قرآن کریم و شنیدن آوای آن بر ابعاد سلامت معنوی در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

  سابقه و هدف: با وجود رسالت اصلی دین اسلام در سعادت دنیوی و اخروی، بشر در دهه های اخیر به اهمیت سلامت معنوی پی برده است. در آیات متعددی، قرآن با وصف «شفا» معرفی شده است. مطالعه‌ ی حاضر یکی از نخستین مطالعاتی است که با هدف تبیین شیوه‌ی استفاده از قرآن در ارتقای سلامت معنوی دانشجویان برای معرفی راهکاری در بهبود سلامت معنوی صورت گرفته است.

  روش کار: این مطالعه به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون با پرسشنامه ی سلامت معنوی الیسون و پالوتزین صورت گرفته است. شرکت‌کنندگان در آزمون (63 نفر) به دو گروه دسته بندی شدند که برای مداخله در ارتقای سلامت معنوی دانشجویان به گروه اول روخوانی قرآن در مواقع ناراحتی و دو بار در هفته؛ و به گروه دوم گوش دادن به قرآن در مواقع دلتنگی به مدت 10 دقیقه و دو بار در هفته توصیه شد. زمان بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون سه ماه بود. برای انجام آزمون‌های آماری از آزمون لوین، کای دو، تی زوجی، تحلیل کوواریانس و واریانس یک طرفه استفاده شد. در این پژوهش همه‌ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: در پیش‌آزمون میانگین نمره ی سلامت معنوی گروه روخوانی 88.12±87.18؛ و گروه گوش‌دادن  14.48±90.74 بود که در پس‌آزمون به ترتیب به 13.719±94.09 و 12.135±95.30 افزایش یافت. نمره‌ی سلامت معنوی دانشجویان نیز متوسط ارزیابی شد. بین متغیّرهای سن، جنس، رشته ی تحصیلی، تاهل، بیماری و اشتغال با سلامت معنوی ارتباط معنی‌داری وجود داشت (p<0.001). مداخله به روش روخوانی با تفاضل میانگین 6.21 بین پیش و پس‌آزمون موثرتر از مداخله به روش گوش‌دادن بود (p<0.001 و r=0.959).

  نتیجه‌گیری: روخوانی قرآن و گوش‌کردن به آن موجب ارتقای سلامت معنوی دانشجویان می‌شود. آزمون تی زوجی نشان داد که تفاوت آماری معنی‌داری در میانگین نمره‌های سلامت معنوی قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه وجود داشت (p<0.001). بر اساس تحلیل کوواریانس، از نظر آماری تفاوت معنی‌داری بین تاثیر روخوانی قرآن و گوش‌دادن به آن وجود نداشت (0.338=p و 0.931=f). می توان گفت روخوانی و گوش‌دادن در افزایش نمره‌ی سلامت معنوی نقش داشت و این افزایش در گروه روخوانی بیشتر بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها