• بررسی رابطه ی بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی با سلامت معنوی در مادران دارای کودک کم توان ذهنی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/15
  • تعداد بازدید: 178
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی رابطه‌ی بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی با سلامت معنوی در مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی

  سابقه و هدف: ناتوانی ذهنی کودک می‌تواند بر سلامت مادر که اصلی‌ترین مراقب وی است، تاثیر منفی داشته باشد. سلامت معنوی یکی از ابعاد سلامت است که اخیرا توجه محققان را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بهزیستی روان‌شناختی و ابعاد کیفیت زندگی با سلامت معنوی در مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی شهر رشت صورت گرفته است.

  روش کار: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. برای انجام این پژوهش 150 مادر دارای کودک کم‌توان ذهنی که فرزندانشان در مدرسه‌ی کم‌توان ذهنی شهر رشت در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به تحصیل بودند، به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پس از توجیه، به ابزارهای پژوهش که شامل مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف (pwbs)، پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی (sf-36) و مقیاس سلامت معنوی (swb) بود، پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده به روش تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، بین بهزیستی روان‌شناختی با سلامت معنوی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت (0.76=r و 0.01>p) و نیز مشخص شد که بین ابعاد کیفیت زندگی و سلامت معنوی شامل سلامت جسمانی با سلامت معنوی (0.65=r و 0.01>p)، سلامت روانی با سلامت معنوی (0.83-=r و 0.01>p)، روابط اجتماعی با سلامت معنوی (0.57=r و 0.01>p) و سلامت محیطی با سلامت معنوی (r=0.67 و 0.01>p) رابطه‌ی مثبت معناداری وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان‌دهنده‌ی این بود که سلامت معنوی مادران دارای کودک کم‌‎توان ذهنی بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و ابعاد کیفیت زندگی پیش‌بینی شدنی است.

  نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که سلامت معنوی افراد با بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی در ارتباط است. ازاین‌رو، با افزایش سطح سلامت معنوی از طریق آموزشها و مداخلات لازم می توان کیفیت زندگی و بهزیستی روان‌شناختی مادران و مراقبان کودکان کم‌توان ذهنی را افزایش داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها