• رابطه استرس ناباروری با کیفیت رابطه زناشویی زنان نابارور: نقش میانجی تجارب معنوی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/21
  • تعداد بازدید: 127
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  رابطه استرس ناباروری با کیفیت رابطه زناشویی زنان نابارور: نقش میانجی تجارب معنوی

  سابقه و هدف: ناباروری یکی از مهم‌ترین بحران‌های دوران زندگی است که به مشکلات روانی، تجربیات استرس‌زا و کاهش کیفیت رابطه زناشویی منجر می‌شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تجارب معنوی در رابطه استرس ناباروری با کیفیت رابطه زناشویی زنان نابارور بود.

  روش کار: این مطالعه توصیفی-همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش تمامی زنان مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری شهر بیرجند در سال 1399 بود که از میان آنان نمونه‌ای به تعداد ۱2۰ نفر به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های استرس ناباروری نیوتن و همکاران، تجارب معنوی اندروود و ترسی و کیفیت رابطه زناشویی راست و همکاران پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از الگوسازی ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی (pls) استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده رابطه بین استرس ناباروری با تجارب معنوی و رابطه بین تجارب معنوی با کیفیت رابطه زناشویی معکوس و معنادار بود؛ اما رابطه بین استرس ناباروری با کیفیت رابطه زناشویی مستقیم و معنادار بود (0.01>p). همچنین نتایج نشان داد که تجارب معنوی نقش میانجی در رابطه بین استرس ناباروری با کیفیت رابطه زناشویی زنان نابارور داشت (0.01>p).

  نتیجه‌گیری: با توجه به نقش تجارب معنوی در رابطه بین استرس ناباروری با کیفیت رابطه زناشویی زنان نابارور، توجه مسئولان و متصدیان نظام سلامت به نقش عوامل موثر در افزایش کیفیت رابطه زناشویی زنان نابارور از ضروریات این پژوهش است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها