• اثر آموزش به شیوه های ضمن خدمت، از طریق نرم افزارهای کامپیوتری بر توانمندسازی تعاونی های استان قم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/04
  • تعداد بازدید: 128
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  اثر آموزش به شیوه های ضمن خدمت، از طریق نرم افزارهای کامپیوتری بر توانمندسازی تعاونی های استان قم

  هدف از انجام تحقیق بررسی اثر اثر آموزش به شیوه های ضمن خدمت، از طریق نرم افزارهای کامپیوتری و جواری بر توانمندسازی تعاونی های استان قم بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مدیران ارشد تعاونی های فعال استان قم بودند. تعداد تعاونی های موجود در استان قم 365 تعاونی می باشد که با استفاده از جدول گرجسی و مورگان تعداد نمونه 186 تعاونی می باشد. به منظور دست یابی به این تعداد نمونه تعداد 220 پرسش نامه در کل جامعه آماری و بین مدیران توزیع گردید که از این تعداد، 190 پرسش نامه جمع آوری گردید.

  جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. داده ها با استفاده از رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که نقش آموزش ضمن خدمت با داشتن مقدار بتای 0.383 و سهم 15.9درصدی در تبیین تغییرات، بر توانمندسازی تعاونی های استان قم موثر است. همچنین نقش آموزش از طریق نرم افزارهای کامپیوتری مرتبط با داشتن مقدار بتای 0.356 و سهم  14.1 درصدی در تبیین تغییرات، بر توانمندسازی تعاونی های استان قم موثر است. سایر یافته ها نشان داد که نقش آموزش جواری با داشتن مقداربتای 0.412 و سهم 17.6 درصدی در تبیین تغییرات، بر توانمندسازی تعاونی های استان قم موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید