• بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/07
  • تعداد بازدید: 173
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای فراشناخت با سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دختران مقطع متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 95 - 94 بودند، که براساس آن تعداد 379 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با تکمیل پرسشنامه های مربوط مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت.

  یافته ها نشان داد که مولفه های کارکرد اجتماعی، علائم افسردگی و سلامت روانی کل با مولفه تضاد شناختی، رابطه منفی و با باورهای مثبت، رابطه مثبت و معنی داری دارند. (0.05> p). علاوه براین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه های سلامت روانی به طور همزمان 0.31 از تغییرات « سلامت روان » آزمودنی ها را تبیین می کنند. ( p<0.0001 ).

  بنابراین می توان گفت عدم برخورداری از سلامت روانی مناسب و باورهای نامناسب فراشناختی موجب بدتر شدن وضعیت تحصیلی دانش آموزان می گردد، لذا توجه به این متغیرها در دانش آموزان با برگزاری کلاس های آموزشی و درمانی در جهت بهبود سلامت روانی، و باورهای فراشناختی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی ضروری است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها