• بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی قابلیت های پویا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/26
  • تعداد بازدید: 151
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی قابلیت‌های پویا

  سابقه و هدف: امروزه مدیران تلاش برای تامین سلامت سازمانی و حفظ و ارتقای آن را بیش از گذشته در اولویت فعالیت‌های خود قرار می دهند. در این زمینه مدیریت جهادی که از مدیریت بر مبنای ارزش‌های اسلامی حکایت دارد، لازمه دستیابی به سازمان سالم و توسعه همه‌جانبه امور است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی قابلیت‌های پویا در مراکز و واحدهای پیام‌ نور استان اصفهان بود.

  روش کار: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، بر‌حسب نوع داده‌ها کمی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل مراکز و واحدهای پیام ‌نور استان اصفهان بود که از میان مدیران و کارشناسان بخش فرهنگی آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 92 نفر به‌روش تصادفی ساده نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. روایی پرسش‌نامه به دو روش صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از روش آلفای ‌کرونباخ تایید شد. سپس الگوی مفهومی پژوهش با استفاده از فن الگویابی معادلات ساختاری آزمون شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد که مدیریت جهادی به‌صورت مستقیم بر سلامت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری داشت. همچنین مدیریت جهادی از طریق قابلیت‌های پویا بر سلامت سازمانی تاثیرگذار بود.

  نتیجه‌گیری: با ایجاد ساختار یک سازمان جهادی و استفاده از مولفه‌های مدیریت جهادی با شناسایی و به‌کارگیری قابلیت‌های پویای سازمان می‌توان به ارتقای سطح سلامت سازمانی در مراکز و واحدهای پیام نور کمک کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها