23 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • مجله پژوهش در دین و سلامت || دوره نهم - شماره سه
  عنوان ژورنال : مجله پژوهش در دین و سلامت
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : نهم
  شماره : سه
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/07/26
  • شاپای الکترونیکی : 43232383
  • ایمیل : jrrh[at]sbmu.ac.ir
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها