• نقش مقابله های مذهبی و سرسختی روان شناختی در پیش بینی بهزیستی اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور در دوران شیوع کووید 19

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/26
  • تعداد بازدید: 162
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  نقش مقابله‌های مذهبی و سرسختی روان‌شناختی در پیش‌بینی بهزیستی اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور در دوران شیوع کووید 19

  سابقه و هدف: شناسایی عوامل موثر در ارتقای بهزیستی اجتماعی دانشجویان می‌تواند راهنمای پرورش و تربیت آنان برای نظام آموزشی باشد. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مقابله‌های مذهبی و سرسختی روان‌شناختی در پیش‌بینی بهزیستی اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور در دوران شیوع کووید 19 بود.

  روش کار: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام ‌نور شهر حاجی‌آباد خراسان جنوبی به‌تعداد ‌350 نفر در سال تحصیلی 1400-1399 بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 180 نفر به‌روش نمونه‌گیری در‌دسترس انتخاب شدند و به‌صورت اینترنتی به پرسش‌نامه‌های مقابله مذهبی پارگامنت و همکاران، سرسختی روان‌شناختی کیامرئی و همکاران و خرده‌مقیاس بهزیستی اجتماعی کییز و ماگیارمو پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد همبستگی بین سرسختی روان‌شناختی با بهزیستی اجتماعی (0.585=r و 0.01>p) و مقابله‌ مذهبی مثبت با بهزیستی اجتماعی مثبت (0.498=r و 0.01>p) اما همبستگی بین مقابله‌ مذهبی منفی با بهزیستی اجتماعی منفی (0.285-=r و 0.01>p) بود. همچنین مقدار ضریب تعیین نشان داد مقابله‌های مذهبی و سرسختی روان‌شناختی 38.8 درصد از واریانس بهزیستی اجتماعی را تبیین نمودند.

  نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، با برنامه‌ریزی در جهت بهبود مقابله‌های مذهبی و سرسختی روان‌شناختی دانشجویان می‌توان بهزیستی اجتماعی آنان را در تمام ایام به‌ویژه دوران کرونا افزایش داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها