• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/26
  • تعداد بازدید: 148
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  اضطراب کرونا در دانشجویان نقش پیش‌بین ذهن‌آگاهی و تجارب معنوی

  سابقه و هدف: شناسایی عوامل موثر در اضطراب کرونا و راهبرد‌های مقابله‌ای آن می‌تواند به کاهش آن کمک کند؛ ازاین‌رو مطالعه حاضر با هدف نقش ذهن‌آگاهی و تجارب معنوی در پیش‌بینی اضطراب کرونا در دانشجویان انجام شده است.

  روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تمامی دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهر قزوین در سال تحصیلی 1400-1399 بود که از میان آنان تعداد 269 نفر به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به‌صورت برخط به پرسش‌نامه‌های ذهن‌آگاهی چادویک و همکاران، تجارب معنوی اندروود و ترسی و اضطراب کرونای علی‌پور و همکاران پاسخ دادند. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد که رابطه مستقیم و معنی‌داری بین ذهن‌آگاهی (0.541-=r) و تجارب معنوی (0.605-=r) با اضطراب کرونا وجود داشت (0.01>p)؛ همچنین مولفه‌های ذهن‌آگاهی 0.6 درصد و مولفه‌های تجارب معنوی 37.5 درصد از واریانس اضطراب کرونا را تبیین کردند.

  نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، پرورش و گسترش برنامه تقویت ذهن‌آگاهی و تجارب معنوی جهت کاهش اضطراب کرونا در دانشجویان پیشنهاد می‌شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها