• بررسی اثر تعاملی مدیریت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/08
  • تعداد بازدید: 170
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  بررسی اثر تعاملی مدیریت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  این تحقیق به دنبال بررسی اثر تعاملی و متقابل مدیریت سود و سود تقسیمی بر یکدیگر است. روش این تحقیق همبستگی بوده و تحقیق به لحاظ هدف تحقیقی کاربردی محسوب می شود. همچنین به لحاظ گردآوری داده ها واطلاعات نیز تحقیقی کتابخانه ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است و روش نمونه گیری نیز غربالگری است.

  دوره زمانی تحقیق بین سال های 1395 تا 1399 است. فرضیه ها به روش تحلیل رگرسیونی به وسیله نرم افزار ایویوز نسخه 8 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی تحلیلی نشان می دهد که مدیریت سود تاثیر منفی و معناداری بر سود تقسیمی دارد. در عین حال سود تقسیمی نیز تاثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید