• رابطه فرسودگی تحصیلی بر انحرافات اخلاقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/14
  • تعداد بازدید: 212
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  رابطه فرسودگی تحصیلی بر انحرافات اخلاقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

  هدف اصلی در این مقاله تعیین رابطه فرسودگی تحصیلی با انحرافات اخلاقی در دانشجو معلمان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد در سال تحصیلی 1400 - 1401 است. مسلما نقش فرسودگی تحصیلی و کیفیت تجارب یادگیری در احساس بی انگیزگی و نگرش بدی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه درسی بی چون و چرا است. در پژوهش حاضر از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده است.

  برای اجرای مقیاس ها، نمونه ای تصادفی شامل 263 دانشجو معلم پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل دو فرم پرسشنامه است که برای فرسودگی تحصیلی از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش (mbi) ساخته شده توسط شائوفلی و همکاران 2002 با 15 گونه در یک طیف لیکرت ۷ درجه ای از هرگز تا همیشه با آلفای کرونباخ تخمین زده شده ، 0.88 و تنصیف کل مقیاس 0.87 استفاده شد و همچنین برای انحرافات اخلاقی از پرسشنامه انحرافات اخلاقی از مدل کارووانا و همکاران با 33 گویه و طیف لیکرت در حالت پنجگانه (کاملا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملا مخالفم) با آلفای کرونباخ 0.75 استفاده شد که به صورت پرسشنامه الکترونیکی در اختیار افراد قرار گرفت.

  در تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین فرسودگی تحصیلی دانشجویان و مولفه نبودن هدف یا ارزش های اخلاقی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد ولی بین فرسودگی تحصیلی دانشجویان ومولفه های در حال امتحان دادن دانشجویان و فریب دادن و سرقت ادبی رابطه معناداری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها