• تبیین مسئولیت پذیری اجتماعی معلمان تربیت بدنی بر اساس فرهنگ سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/24
  • تعداد بازدید: 246
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  تبیین مسئولیت‌پذیری اجتماعی معلمان تربیت‌بدنی بر اساس فرهنگ سازمانی

  هدف از تحقیق حاضر، تبیین مسئولیت پذیری اجتماعی معلمان تربیت بدنی بر اساس فرهنگ سازمانی بود. این تحقیق به شیوه توصیفی- همبستگی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه معلمان تربیت بدنی شهر بابلسر بودند که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی ساشکین (0.91=α)، مسئولیت پذیری اجتماعی کارول و استوارتز (0.74=α) استفاده شد.

  داده ها با استفاده از آزمون تی، رگرسیون آماری با به کارگیری نرم افزار آماری 22spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی معلمان تربیت بدنی شهر بابلسر در سطح مطلوبی قرار دارد؛ نتایج حاصل از مدل رگرسیون نشان می دهد که ایجاد هماهنگی با تغییر منجر به بالا رفتن مسئولیت پذیری اجتماعی آنان می شود و هرگونه بهبود در هم سویی اهداف فردی و گروهی و مشتری گرایی سازمان منجر به بالا رفتن معنی دار مسئولیت پذیری اجتماعی معلمین می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها