5 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه جهان نوین || دوره پنجم - شماره سه
  عنوان ژورنال : فصلنامه جهان نوین
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : پنجم
  شماره : سه
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/10/24
  • شاپای الکترونیکی : 2645-3479
  • ایمیل : jhannoen[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها