حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر طعم درک شده ، کیفیت درک شده و اعتماد به برند بر تمایل به خرید با نقش تبدیلگر جایزه طعم (مورد مطالعه: رستوران های پدر خوب شمال تهران)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/26
  • تعداد بازدید: 177
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  بررسی تاثیر طعم درک شده ، کیفیت درک شده و اعتماد به برند بر تمایل به خرید با نقش تبدیلگر جایزه طعم (مورد مطالعه: رستوران های پدر خوب شمال تهران)

  انگیزه اصلی این مطالعه بررسی تأثیر طعم درک شده ، کیفیت درک شده و اعتماد به برند بر تمایل به خرید با نقش تبدیلگر جایزه طعم در رستوران‌های پدر خوب شمال تهران هست. هدف از این مطالعه، گسترش درک ما از عوامل اجتماعی موثر بر اولویت برند است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی هست.

  داده‌های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه‌ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع‌آوری‌شده است. در پژوهش حاضر به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری spss.v24 و از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls.v3 در قالب دو بخش آمار توصیفی و استنباطی به‌صورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است.

  جامعه آماری این تحقیق کلیه‌ی مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا است که در شهر تهران ساکن هستند تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها نامحدود است. روش نمونه‌گیری بکاربرده شده در این پژوهش از نوع تصادفی هست. بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب‌شده‌اند. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای تحقیق برتمایل بر خرید تاثیر دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها