• بررسی رابطه توزیع درامد با وضعیت بهره مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/01
  • تعداد بازدید: 186
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09217441710

  بررسی رابطه‌ توزیع‌ درامد‌ با وضعیت‌ بهره‌ مندی از آموزش عالی شهروندان‌ استان اردبیل

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی بین توزیع درآمد با وضعیت بهره‌مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل پرداخته است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر کلیه‌ی افراد بزرگ‌سال مناطق شهری استان اردبیل طی سال‌های 89-80 می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی، غیرآزمایشی و کاربردی می‌باشد. متغیرهای پژوهش حاضر توزیع درآمد و وضعیت بهره‌مندی از آموزش عالی می‌باشد که به‌منظور مشخص کردن وضعیت متغیرهای مذکور، از منابع مرکز آمار ایران استفاده‌شده است.

  به‌منظور بررسی وضعیت هرکدام از این متغیرها از شاخص ضریب جینی و منحنی لرنز استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل این شاخص‌ها نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد بین شهروندان استان اردبیل طی سال‌های 89-80 نابرابر می‌باشد. هم‌چنین وضعیت بهره‌مندی از آموزش عالی شهروندان از سال 80 تا سال 89 بهبود پیداکرده است ولی هم چنان توزیع بهره‌مندی از آموزش عالی بین دهک‌های مختلف درآمدی نابرابر می‌باشد. هم‌چنین بین وضعیت توزیع درآمد با بهره‌مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد؛ در حقیقت افرادی که دارای درآمد بالاتر می‌باشند از بهره‌مندی آموزش عالی نیز برخوردارند. یافته‌های پژوهش حاضر با یافته‌های اکثر تحقیقات مرتبط همسو می‌باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها