• بررسی رابطه بازاریابی دیجیتال و نوآوری محصول با وفاداری به برند مشتریان فرآورده های لبنی مانیزان کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/02
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/02
  • تعداد بازدید: 131
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09352350688

  بررسی رابطه بازاریابی دیجیتال و نوآوری محصول با وفاداری به برند مشتریان‌ فرآورده‌های لبنی مانیزان کرمانشاه

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بازاریابی دیجیتال و نوآوری محصول با وفاداری به برند مشتریان فرآورده‌های لبنی مانیزان کرمانشاه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر روش آماری از نوع همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و ابزار موردنیاز فیش‌برداری است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان شرکت فرآورده‌های لبنی مانیزان کرمانشاه می‌باشد.

  روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر می‌باشد. روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار موردنیاز استفاده از پرسشنامه‌های بازاریابی دیجیتال (محقق‌ساخته)، وفاداری به برند کریستالیس و چریسچو (2013) و نوآوری محصول پالادینو (2008) است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها آمار توصیفی با استفاده از نرم‌افزار spss26 است.

  همچنین جهت مدل‌سازی معادلات ساختاری از نرم‌افزار amos24 استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که میان بازاریابی دیجیتال و نوآوری محصول ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین میان بازاریابی دیجیتال و وفاداری به برند ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. در نهایت میان نوآوری محصول و وفاداری به برند ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین شاخص‌های برازندگی برای تمام فرضیه‌ها و متغیرها در سطح مطلوب و مناسبی به‌دست آمد که نشان دهنده این است که مدل فرضیه کلی پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد. نتایج نشان داد که رابطه میان بازاریابی دیجیتال و نوآوری محصول با وفاداری به برند مورد تأیید می‌گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید