• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/03
  • تعداد بازدید: 94
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  اعتباریابی مدل مفهومی چابکی استراتژیک در بانک ملی ایران

  نظر به اهمیت چابکی استراتژیک در بانک‌ها، هدف پژوهش، اعتباریابی مدل چابکی استراتژیک طراحی‌شده توسط محقق در بانک ­ملی ایران می ­باشد. مدل مذکور که حاصل اجرای پژوهش به­ روش فراترکیب و دلفی بوده، مشتمل بر 4 بعد اصلی، 11 مولفه و 34 شاخص است. جامعه آماری، کلیه کارکنان رسمی بانک ­ملی دارای مشاغل تخصصی شاغل در ادارات امور و واحدهای ستادی تهران (946 نفر) بوده که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین (275 نفر) و نمونه‌گیری به روش تصادفی انجام پذیرفت.

  روش گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه محقق ­ساخته بر اساس مدل بوده که روایی با اعتبار محتوا و پایایی با آلفای کرونباخ تائید گردید. آزمون مدل در محیط واقعی بانک ­ملی، با کمک آزمون‌های آمار استنباطی از قبیل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با استفاده از آزمون کای ­اسکوئر در سطح معنی‌داری 0.05 و بررسی تناسب شاخص ­های rmsea، p-value، df/ χ2 و همچنین آزمون t، انجام و اعتبار مدل تأیید گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها