• ارزیابی استراتژیک اثرات نظام ارزی بانک ها و یکسان سازی نرخ ارز بر عملکرد بانک تجارت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/03
  • تعداد بازدید: 282
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  ارزیابی استراتژیک اثرات نظام ارزی بانک‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز بر عملکرد بانک تجارت

  امروزه بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می‌کنند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی استراتژیک اثرات نظام ارزی بانک‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز بر عملکرد بانک تجارت هست. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش، روسا و معاونین مدیریت شمال غرب بانک تجارت شهر تهران است.

  جامعه آماری این پژوهش شامل 260 نفر بود که از این تعداد نمونه 152 نفری به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب‌شده‌ و داده‌ها از طریق پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری‌شده است. هم‌چنین جهت آزمون فرضیات پژوهش، مدل معادلات ساختاری و به‌ویژه تکنیک تحلیل مسیر به کار گرفته‌شده و به این منظور از نرم‌افزارهای آماری اس‌پی‌اس‌اس 17 و اسمارت پی‌ال‌اس استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش پس از تحلیل مسیر نشان داد بین نظام‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین یکسان‌سازی نرخ ارز عملکرد بانک‌ها رابطه معناداری نشان داده می‌شود ولی رابطه معناداری بین نظام‌های ارزی و عملکرد بانک‌ها به‌وضوح قابل‌رؤیت نیست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها