• تاثیر رهبری و مدیریت در توسعه ظرفیت های کارآفرینی و نوآوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/04
  • تعداد بازدید: 185
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  تاثیر رهبری و مدیریت در توسعه ظرفیت‌های کارآفرینی و نوآوری

  در این پژوهش قصد بر این است تا نقش رهبری و مدیریت در توسعه ظرفیت‌های کارآفرینی و نوآوری در مراکز فرهنگی و هنری بررسی شود. جامعه آماری شامل کلیه مراکز فرهنگی و هنری در استان اصفهان است؛ و نمونه آماری کلیه مدیران و کارکنان مراکز فرهنگی و هنری که بر اساس جدول مورگان 341 نفر به دست آمد برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که به روش نمونه‌‌گیری در دسترس میان مدیران و کارکنان مراکز فرهنگی و هنری توزیع و جمع‌آوری گردید.

  روایی پرسشنامه به‌صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج نشان داد که رهبری بر توسعه ظرفیت‌های کارآفرینی تاثیر معناداری دارد؛ مدیریت بر توسعه ظرفیت‌های کارافرینی تأثیر معناداری دارد؛ رهبری بر نوآوری تاثیر معنی داری دارد و درنهایت تأثیر مثبت معنادار مدیریت بر نوآوری تأیید شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها