• تعیین کننده های گرایش به بزهکاری در بین نوجوانان و راهکارها مطالعه موردی (دختران و پسران 18-13 ساله ساکن در شهرستان کرمانشاه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/08
  • تعداد بازدید: 291
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 2166979526

  تعیین کننده‌های گرایش به بزهکاری در بین نوجوانان و راهکارها مطالعه موردی (دختران و پسران 18-13 ساله ساکن در شهرستان کرمانشاه)

  یکی از مسائلی که در دنیای مدرن نوجوانان درگیر آن هستند گرایش به بزهکاری های اجتماعی است. وقوع بزهکاری در نوجوانان به یک نگرانی اجتماعی بزرگ تبدیل شده است که ناشی از عوامل مختلف در سطوح خرد و کلان است. آنچه در این میان مهم تلقی می‌شود، شناسایی ریشه‌های گرایش به بزهکاری و راه های مقابله با آن است. این مطالعه با هدف؛ فهم عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان در شهرستان کرمانشاه انجام شده است.

  جامعه آماری، شامل دختران و پسران 13 تا 18 ساله شهرستان کرمانشاه بوده است. حجم نمونه شامل 100نفر از دختران و پسران و روش نمونه گیری به شیوه نمونه گیری ترکیبی هدفمند بوده است. پرسش نامه های ناقص از روند تحلیل حذف شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار r و آزمون لوجستیک دودوئی استفاده شده است. از نرم افزار spss برای پایایی و همسانی درونی گویه‌ها و پرسش نامه استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد متغیرهای تأثیر گروه همسالان p=0.002، فقر و نابرابری p=0.017 و محیط نامناسب خانواده p=0.037 به ترتیب دارای بیشترین اثر بر متغیر وابسته بوده اند.

  همچنین بین یادگیری های اجتماعی رسانه‌و اختلالات روانی با بزهکاری نوجوانان رابطه‌ای معنادار مشاهده نشد. نتایج نشان می‌دهد گروه همسالان بعنوان مهمترین عامل در بزهکاری نوجوانان نقش داشته است و یادگیری اجتماعی به عنوان کم اثرترین متغیر در رابطه با بزهکاری نوجوانان بوده است. از این رو، باید تلاش مشترکی از سوی والدین، معلمان، روانشناسان،و مشاوران مدرسه و جامعه شناسان انجام شود تا اطمینان حاصل شود که نوجوان در کنار گروه همسالان و در محیط امن خانواده و به دور از هرگونه تبعیض و ناعدالتی در همه ابعاد، در مسیر درست قرار دارند و با کمترین اختلال از این سنین عبور کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها