• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/12
  • تعداد بازدید: 122
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188027579

  ﻣﺮورى ﺑﺮ خواص بتن غلتکی و ﻛﺎرﺑﺮد مصالح بازیافتی و پوزولانی در آن

  یکی از انواع بتن های نوین که به حل معضلاتی همچون ترک خوردگی، شیارشدگی در بتن کمک شایانی می‌نماید، و به عنوان یکی از بتن‌های پرطرفدار در جامعه مهندسی عمران شناخته می‌شود، بتن غلتکی (rcc) می‌باشد که در ساخت انواع روسازی‌های راه و مصارف سازه‌ای قابل استفاده است. در ﺳﺎلﻫﺎى اخیر، ﺑﻪدلیل ﻫزینه ﻫﺎى زیاد ﺳﺎﺧﺖ روﺳﺎزى و ﻣﻼﺣﻈﺎت زیست ﻣﺤیطی، از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺿﺎیعاتی و ﺑﺎزیافتی ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎى ﺑﺘﻨﻰ و ﺑﺘﻦ ﻏﻠﺘﻜﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

  در این ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻰ مروری نسبتاً جامعی در زمینه ترکیب مصالح ضایعاتی و بازیافتی بر خواص مکانیکی بتن غلتکی ارایه شده است.‌ خصوصیات بتن‌های غلتکی با جایگزین نمودن مصالح درشت‌دانه و ریزدانه با مصالح بازیافتی شامل، خرده لاستیک، سرباره فولاد و ... در پژوهش پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش‌های مورد بررسی عموماً آزﻣایش ﻫﺎى ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎرى، ﻛﺸﺶ غیرمستقیم و ﺧﻤﺶ ﺳﻪﻧﻘﻄﻪاى روى ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ٧ و ٢٨ روزه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آزﻣایش ﺧﻤﺶ ﺳﻪﻧﻘﻄﻪاى ﺟﻬﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻤﺸﻰ، ﭼﻘﺮﻣﮕﻰ و ﻗﺎبلیت ﺟﺬب اﻧﺮژى اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها