• بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رعایت تعهدات اجتماعی و بهبود عملکرد در شرکتها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/23
  • تعداد بازدید: 103
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رعایت تعهدات اجتماعی و بهبود عملکرد در شرکتها

  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رعایت تعهدات اجتماعی و بهبود عملکرد در شرکتها می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی و با استفاده از داده های پس رویدادی و با روش استقرایی بوده است. جامعه ی آماری این تحقیق را تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دادند. نمونه تحقیق شامل بخشی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که داده های مالی سال های 1392 الی 1397 استخراج شده بودند؛ تشکیل می دادند.

  روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار ایویوز انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که؛ فرضیه اول سطح معناداری مربوط به آماره t متغیر مستقل بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار است. همچنین با توجه به این که سطح معناداری متغیرهای مستقل نیز کمتر از 0.05 است بنابراین فرضیه پژوهش براساس آمار (آماره t) و از لحاظ معنایی معنادار است که در نتیجه نشان دهنده تایید شدن فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد می باشد.

  سطح مربوط  به متغیرهای کنترلی نشان می دهد که اهرم مالی و ارزش بازار به دفتری سهام رابطه منفی و معناداری با عملکرد دارند؛ درحالی که رابطه اندازه شرکت و عملکرد معنادار نشد. فرضیه دوم سطح معناداری مربوط به آماره t متغیر مستقل بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار است.

  همچنین باتوجه به این که سطح معناداری متغیرهای مستقل نیز کمتر از 0.05 است بنابراین فرضیه پژوهش براساس آمار (آماره t) و از لحاظ معنادار است که در نتیجه نشان دهنده تایید شدن فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد می باشد. با ورود متغیر تعدیلی تعهدات اجتماعی نقش تعدیلی بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد دارد. سطح مربوط به متغیرهای کنترلی نشان می دهد که اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداری با عملکرد دارد؛ درحالی که رابطه اهرم مالی و نسبت ارزش بازار به دفتری سهام با عملکرد معنادار نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها