حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر سودمندی درک شده، سهولت استفاده، لذت، اعتماد و نفوذ اجتماعی بر قصد استفاده با نقش میانجی نگرش مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان برق خورشیدی خانگی شهر یزد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/02
  • تعداد بازدید: 123
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  بررسی تاثیر سودمندی درک شده، سهولت استفاده، لذت، اعتماد و نفوذ اجتماعی بر قصد استفاده با نقش میانجی نگرش مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان برق خورشیدی خانگی شهر یزد)

  این تحقیق بررسی تاثیر سودمندی درک شده،  سهولت استفاده، لذت، اعتماد و نفوذ اجتماعی بر قصد استفاده با نقش میانجی نگرش مصرف کننده می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات توصیفی و از شاخه پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری spss.v24 و از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls.v3 در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است.

  جامعه ­ی مورد پژوهش شامل تعداد مشتریان برق خورشیدی خانگی شهر یزد که 730 نفر می باشد. جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 5 درصد برابر با 384 نفر بدست آمده است. نمونه مورد مطالعه به روش در دسترس جمع آوری شده است.

  نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای نتایج پژوهش نشان می دهد که  متغییر سودمندی درک شده بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی با نقش میانجی نگرش مشتریان (0.203) سهولت استفاده بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی با نقش میانجی نگرش مشتریان (0.228) لذت بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی با نقش میانجی نگرش مشتریان (0.114) اعتماد بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی با نقش میانجی نگرش مشتریان (0.117) نفوذ اجتماعی بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی با نقش میانجی نگرش مشتریان (0.303) نگرش مشتریان بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی (0.190) سودمندی درک شده بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی (0.136) سهولت استفاده بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی (0.107) لذت بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی (0.271) اعتماد بر قصد استفاده مشتریان برق خورشیدی خانگی (0.364) نفوذ اجتماعی بر قصد استفاده (0.132)در مشتریان برق خورشیدی خانگی تاثیر معنادار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها