• بررسی تاثیر احتیاط مدیران و استقلال هیئت مدیره بر رشد شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/09
  • تعداد بازدید: 167
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی تاثیر احتیاط مدیران و استقلال هیئت مدیره بر رشد شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

  هدف اصلی سهامداران و هیئت مدیره در شرکت ها، افزایش رشد شرکت و یا جلوگیری از کاهش رشد شرکت می باشد. بنابر اهمیت این موضوع هدف این تحقیق بررسی رابطه بین احتیاط مدیریتی و استقلال هیئت مدیره با رشد شرکت است. جامعه ی آماری این تحقیق را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1396 تشکیل می دهند. براساس حذف سیستماتیک، تعداد 191 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.

  همچنین این تحقیق بر اساس مدل رگرسیونی چند متغیره که در آن رشد شرکت بعنوان متغیر وابسته و احتیاط مدیریتی و استقلال هیئت مدیره بعنوان متغیرهای مستقل و اندازه شرکت، اهرم مالی و زیان شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای excel و eviews استفاده شده است، که نتایج آنها حاکی از تایید فرضیه اول یعنی رابطه ی معنادار و منفی بین احتیاط مدیریتی و رشد شرکت، و رد فرضیه دوم یعنی عدم رابطه معنادار بین استقلال هیئت مدیره و رشد شرکت بوده است. نتایج مربوط به تعیین رابطه متغیرهای کنترلی و متغیر وابسته نشان دادند که بین متغیرهای کنترلی یعنی، اهرم مالی، اندازه شرکت و زیان شرکت با متغیر وابسته یعنی رشد شرکت رابطه ی معنادار و منفی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها