• بررسی و مقایسه عزت نفس در دانش آموزان دختر تحت پوشش سازمان های حمایتی و دانش آموزان عادی مدارس متوسطه شهرستان میاندوآب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 603
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه عزت ‌نفس در دانش آموزان دختر تحت پوشش سازمان‌ های حمایتی و دانش آموزان عادی مدارس متوسطه شهر میاندوآب می ‌باشد. در این پژوهش از روش علی- مقایسه‌ای استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان‌ های دخترانه شهر میاندوآب که جمعاً 2800 نفر بودند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 338 نفر از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، به‌ عنوان نمونه در دو گروه انتخاب شدند. برای جمع ‌آوری اطلاعات از پرسشنامه عزت‌ نفس کوپر اسمیت استفاده شد. تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین دانش آموزان عادی و تحت پوشش سازمان ‌های حمایتی در عزت‌ نفس و مؤلفه‌ های آن ‌که شامل عزت ‌نفس عمومی، خانوادگی،‌ اجتماعی و تحصیلی می‌باشد تفاوت معنی‌ داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها