• بررسی رابطه بین سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 678
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سود مند باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 100 شرکت و روش نمونه گیری پژوهش حاضر حذفی سیستماتیک بود. داده‌ های تحقیق به دو روش کتابخانه ای و فیش برداری گردآوری شده و ابزار مورد استفاده نرم افزارهای ره آورد نوین و بانک جامع اطلاعات سازمان بورس است. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های تلفیقی با استفاده از نرم افزار eviews 8 استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که بین سرمایه نوآوری با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.و نتایج فرضیه دوم نشان داد که بین سرمایه نوآوری با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها