• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 373
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09358840365

  مقدمه و هدف: پسماند مطب‌ ها و درمانگاه‌ های خصوصی در بسیاری از شهرها هنوز به خوبی مدیریت نمی‌شوند که این امر می تواند در اثر انتشار عوامل بیماری زا خطراتی را متوجه جامعه و محیط زیست نماید؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی مطب ها، کلینیک ها و آزمایشگاه‌های خصوصی شهر شاهرود انجام گردید.

  روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، برای افراد درگیر در امر جمع آوری پسماند در مراکز خدمات بهداشتی درمانی مورد مطالعه رهنمودهای جداسازی و کاهش در مبداء مواد زائد ارائه شد و پسماندهای تولیدی قبل و بعد از اجرای طرح جداسازی و کاهش در مبداء مورد آنالیز کمی و کیفی قرار گرفت. در این مطالعه 2 مطب جراحی و عمومی، 10 مطب دندانپزشکی، 5 آزمایشگاه تشخیص طبی و 5 درمانگاه مورد بررسی گرفتند.

  یافته ها: کل مواد زائد تولیدی قبل و بعد از اجرای طرح جداسازی و کاهش در مبداء به ترتیب برابر با kg  98.112 و 93.105 می باشد. میانگین کل پسماندهای تولیدی و پسماندهای عفونی بعد از اجرای طرح به میزان kg/day  24.6 و 9.14 در مقایسه با قبل از اجرای طرح کاهش یافتند. پسماندهای غیرعفونی به میزان kg/day  85.7 بعد از اجرای طرح افزایش یافت. در مجموع پسماندهای عفونی به میزان % 42.10 کاهش یافت.

  نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اجرای طرح جداسازی و کاهش در مبداء علاوه ‌برکاهش میزان کل پسماندهای تولیدی باعث مدیریت صحیح پسماندهای عفونی شده و با کاهش میزان پسماندهای عفونی، هزینه های مربوط به جمع آوری و بی‌خطرسازی زباله های آن ها، خطر انتقال بیماری و مخاطرات زیست‌ محیطی ناشی از آن ها را نیز کاهش می‌دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها