حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی عوامل کلیدی موفقیت بر جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 567
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل کلیدی موفقیت بر جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه مدیران مدارس منطقه 4 شهر تهران است که تعداد آنها با توجه به آمار به دست آمده از آموزش و پرورش منطقه چهار، 368 مدرسه است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه گیری به صورت تصادفی- طبقه ای استفاده شده است، که تعداد 129 مدرسه محاسبه شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی است و ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه نگرش سنج استاندارد 32 سؤالی کیم (2006) است. روایی و پایایی پرسشنامه محاسبه شد و ضریب پایایی 96.0 به دست آمد. داده ها توسط نرم افزار  spss، با روش آمـاری استنبـاطی خی دو  و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج بدست آمده بدین شرح است: ارزیابی کاندیداها با میزان خی دو (91.185) دارای بالاترین تأثیر، سپس توسعه کاندیداها با میزان خی دو (81.69)، ارزیابی اثربخشی جانشین پروری با میزان خی دو (93.58) و در انتها تعیین خط مشی با میزان خی دو (12.39) در سطح آلفای 5% معنادار قرار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها