• بررسی آگاهی دانش آموزان از ویژگی های یک مشاور موفق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 274
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مشاوره و راهنمایی یکی از مهم ترین مسائل موردنیاز دانش آموزان در دنیای امروزی است. بیشتر مشکلات رفتاری و روانی و آموزشی دانش آموزان در محیط مدرسه با وجود یک مشاوره توانمند به راحتی قابل حل و بررسی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از انجام این تحقیق دستیابی ویژگی یک مشاور موفق و آگاهی از سطح انتظارات دانش آموزان مقطع متوسطه نظام جدید از مشاورین خود و بررسی طبقه اجتماعی در نگرش دانش آموزان این مقطع درباره وی‍ژگی های یک مشاور موفق بود. بر این اساس هدف کلی از این پژوهش بررسی نظرات دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهر رشت درباره ویژگیهای مشاورین موفق بود. روش این بررسی توصیفی و از نوع پیمایشی بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر ۲۸ سوال بسته پنج گزینه ای که بر اساس مقیاس لیکرت تهیه شده است بود. جامعه آماری این تحقیق عبارت از: کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره دوم نظام جدید شهر رشت بودند که تعداد دانش آموزانی که دبیرستان های آنان جهت انجام پژوهش تعداد 130 نفر از طریق روش نمونه گیری خوشه ای که به صورت چند مرحله ای انجام گرفته به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش آماری این بررسی از نوع توصیفی (میانگین، درصد و نمودار فراوانی) و استنباطی (مربع کای دو متغیری) بود. در پایان نتایج نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت  در زیر مولفه های ویژگی های موفق مشاور وجود دارد اما هر دو بر وجود ویژگی های صلاحیت های عمومی، دانش تخصصی مشاوره و معاشرت و مهارتهای اجتماعی توافق داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها