• اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 371
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب‌ آوری دانش آموزان مدرسه ملاصدرا شهرستان روانسر بود که در وضعیت آموزش ذهن آگاهی بر تاب‌آوری مورد آزمایش قرار گرفته ‌اند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن به‌ صورت پیش ‌آزمون-پس ‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستان ملاصدرا شهرستان روانسر در سال97-96 بود؛ که مهارت ‌هایی چون کنترل رفتار و بازگشت به سطح اولیه روانی خود بعد از تنش و مشکل را نداشتند. ابتدا تعداد 100 نفر از دانش آموزان به شیوه نمونه‌گیری خوشه ‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه تاب ‌آوری کانر و دیویدسون (cd-risc) پاسخ دادند و سپس 30 نفر از آن‌ها که نسبت به بقیه نمره پایین‌ تری از این مقیاس کسب نمودند، انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارش شدند و گروه آزمایش توسط آزمایشگر تحت آموزش ذهن آگاهی طی 8 جلسه هفتگی 5.1 ساعته قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد، آموزش مهارت ذهن آگاهی در دانش آموزان معرض استرس و فشار روانی، تنش، خودکنترلی مؤثر بوده است. با توجه به بالاتر بودن میانگین نمرات تاب ‌آوری گروه آزمایش در پس ‌آزمون، می توان نتیجه گرفت که آموزش ذهن آگاهی مؤثر بوده و موجب افزایش تاب‌ آوری دانش آموزان شده است. از این ‌رو می‌ توان نتیجه گرفت آموزش ذهن آگاهی بر تاب‌ آوری دانش آموزان ملاصدرا شهر روانسر مؤثر واقع شد و موجب افزایش آن گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها