• ارزیابی و تحلیل عملکرد بانک صادرات ایران در واگذاری اعتبارات خُرد به اقشار کم درآمد در شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 624
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  پژوهش حاضر، در پی ارزیابی و تحلیل عملکرد بانک صادرات در واگذاری اعتبارات خُرد به اقشار کم درآمد در شهر تهران میباشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، مدیران شعب بانک صادرات در شهر تهران بوده که طی سالهای 1396-1397 مورد پایش و جمع آوری اطلاعات قرار گرفته اند. روش نمونه گیری در این پژوهش چند مرحله ای  است، بر اساس فرمول کوکران، نمونه آماری مورد نظر در این پژوهش، 215 نفر بدست آمده است. همچنین برای گردآوری دادههای مورد لزوم در این تحقیق، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. روش تحقیق، توصیفی -همبستگی بوده و از لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی به شمار می آید. برای سنجش فرضیات نیز از آزمون های همبستگی اسپیرمن، تی تک نمونه ای، فریدمن و تیاستیودنت زوجی استفاده شده است. طبق نتایج مشاهده شده از آزمون فرضیات، بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن، میان شاخص های ارزشمندی، مالی، فرآیندهای کاری داخلی و رشد و یادگیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون تی تک نمونه ای، شاخص های ارزشمندی، مالی، فرآیندهای کاری داخلی و رشد و یادگیری در سطح اطمینان 95 درصد، دارای میانگین پایینتر از عدد 3 (طیف وسط لیکرت)، بوده و از این رو از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده اند. از سویی براساس آزمون فریدمن، شاخص ارزشمندی از بالاترین اهمیت برخوردار بوده و شاخصهای مالی، فرآیندهای کاری داخلی و رشد و یادگیری در اولویتهای بعدی قرار میگیرند. در نهایت، نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت زوجی نیز نشان داده که میان وضع موجود و مطلوب شاخصهای واگذاری اعتبارات خُرد بانکی، شکاف معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها