• بررسی دلایل اصلی گرایش به کشت ارگانیک سیب زمینی از دیدگاه کشاورزان در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان بهار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 631
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی دلایل اصلی گرایش به کشت ارگانیک  سیب‌ زمینی از دیدگاه کشاورزان در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان بهار

  کشاورزی ارگانیک یکی از راهبردهای کشاورزی پایدار می باشد که متکی بر روشهای طبیعی کنترل آفات و بیماری ‌ها بوده و در آن کاربرد آفت کش‌ها، علف‌کش ‌های مصنوعی، کودهای شیمیایی، هورمون‌ ها و آنتی بیوتیکها تا حد امکان منع شده است، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش و ترویج کشت ارگانیک در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی در اراضی زیرکشت سیب زمینی در شهرستان بهار صورت پذیرفت. برای این منظور در سطح شهرستان بهار کلیه کشاورزان سیب زمینی کار به تعداد 64 نفر به عنوان جامعه آماری مد نظر قرار گرفتند و به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و صاحبنظران و متخصصان کشاورزی و پایایی آن با استفاده از آزمون پیشاهنگ و محاسبه آلفای کرونباخ 89.0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شد، بنحویکه از آزمون t بمنظور مقایسه میانگین ها در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد از دیدگاه کشاورزان ارگانیک کار نگرانی از بروز و شیوع بیماریهای مختلف، دسترسی به مواد غذایی با کیفیت و مطلوب، جلوگیری از آلودگی آب و خاک و حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های درمان از مهمترین دلایل اصلی گرایش جامعه به کشت محصولات ارگانیک می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها